Bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 1 test / kit [tăm bông mũi họng]