Tham quan nhà máy

Dựa trên nền tảng của Học viện Khoa học Trung Quốc, công ty đã thành lập một nhóm nghiên cứu và phát triển bao gồm các tiến sĩ, thạc sĩ trong và ngoài nước đã tham gia nghiên cứu chuyên môn liên quan trong nhiều năm.

nhà máy
nhà máy
nhà máy
nhà máy
b840fdee1
00a354f22
da5b70c7
83bd95b22
ae579b2b2
0141d2e71